คำถาม : เรื่องการซื้อเครื่องบินเพิ่ม ทำไมต้องซื้อ เอาเงินจากที่ไหนมาซื้อ
คำตอบ :
  • เหตุผลที่ต้องซื้อ อายุเฉลี่ยของฝูงบิน ปี 2561-2570 เกิน 20 ปี และประสบกับปัญหาเครื่องยนต์ที่ทางผู้ผลิตไม่สามารถซ่อมได้ตามกำหนดเวลา ทำให้เครื่องบินไม่เพียงพอในการให้บริการ ส่งผลให้กำลังการผลิตลดลง โอกาสในการทำรายได้ลดลง ประกอบกับภาพรวมอุตสาหกรรมการบิน และความต้องการการเดินทางยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ถ้าไม่ทำอะไร เราจะสูญเสียตลาดไปในที่สุด การจัดหาในครั้งนี้เพื่อทดแทน จำนวน 31 ลำ และขยายกำลังการผลิต จำนวน 7 ลำ
  • เอาเงินจากไหนมาซื้อ --> ผลประกอบการของบริษัทฯ (กรณีมีกำไร), เงินกู้, เงินทุนจากการเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้นเก่าและผู้ถือหุ้นใหม่
  • การจัดหาเงินทุนนั้น ทางการบินไทยดำเนินการเอง โดยไม่ได้ใช้เงินภาษี
คำถาม : อะไรคือปัญหาของการซ่อมบำรุง ค่าซ่อมบำรุงสูง
คำตอบ : บกท. ยังคงมีเครื่องบินรุ่นเก่าที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 15 ปี เช่น Boeing 747-400 จำนวน 10 ลำ, 777-200 จำนวน 6 ลำ, 777-300 จำนวน 6 ลำ เป็นเครื่องบินที่มีอัตราการใช้น้ำมันสูงและมีค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงสูง บกท. มีเครื่องบินและเครื่องยนต์หลากหลายแบบ รวมถึงการมีเครื่องบินขนาดใหญ่จำนวน 83 ลำ ซึ่งต้องนำมาทำการบินในเส้นทางบินระยะสั้นทั้งหมด จึงทำให้ค่าซ่อมบำรุงยังอยู่ในเกณฑ์สูง
คำถาม : ความเชื่อมโยงของการบินไทย และไทยสมายล์ คืออะไร ทำไปใครได้ประโยชน์
คำตอบ : การบินไทยถือหุ้นไทยสมายล์ 100% ดังนั้นผลประกอบการจึงต้องรายงานแบบงบรวม เมื่อใครขาดทุน ก็จะกระทบกับอีกบริษัทหนึ่งแน่นอน ดังนั้นเมื่อร่วมมือกันทำให้ผลประกอบการดีทั้งคู่ จะได้ประโยชน์ทั้งคู่

การบินไทยใช้ไทยสมายล์เป็นยุทธศาสตร์ในการต่อสู้และจับกลุ่มผู้โดยสารที่บินระยะทางที่ไม่ไกลมากนัก และปัจจุบันได้มีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานภายในอย่างชัดเจน เป็นการบริหารงาน ที่ integrate การทำงานของทั้งการบินไทยและไทยสมายล์เข้าด้วยกัน ซึ่งจะเกิดผลที่ดีต่อทั้งบริษัทและผู้โดยสาร การบริหารเส้นทางบินและการเชื่อมต่อจุดบินอย่างเป็นระบบ สะดวกสบายสำหรับผู้โดยสาร และมีความพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างรวดเร็ว
คำถาม : ความคืบหน้าของโครงการ มนตรา
คำตอบ : มนตรา เป็นโครงการที่จะฟื้นฟูแบบเร่งด่วน ปี 2562-2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบินไทยหลุดพ้นจากกับดัก ซึ่งโครงการที่อยู่ภายใต้โครงการมนตรานั้น ยังดำเนินการตามแผนและผลลัพธ์แสดงผลใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ ไม่ว่าจะเป็น โครงการการจัดหาเครื่องบิน การควบคุมค่าใช้จ่ายซ่อมบำรุงตามสัญญา การเพิ่มรายได้โดยใช้ Digital Marketing เป็นต้น แต่ในส่วนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายคือโครงการทางด้านรายได้จากการขนส่ง
คำถาม : การจัดหาเครื่องบินในครั้งนี้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้หรือไม่
คำตอบ : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานชุดต่างๆ เพื่อดำเนินการในการจัดหาเครื่องบิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยแต่ละคณะฯ จะมีหน้าที่ ความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน และจะได้เชิญตัวแทนจากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในขั้นตอนต่อไปของการจัดหาเครื่องบินอีกด้วย
คำถาม : ทำไมการบินไทยขาดทุน
คำตอบ : สาเหตุสำคัญเนื่องจากปริมาณการผลิตลดลง รวมทั้งผลกระทบจากการปิดน่านฟ้าของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน การลดลงของปริมาณนักท่องเที่ยวที่เป็นผลจากการแข่งขันที่รุนแรงด้านราคาจากสงครามทางเศรษฐกิจและการค้า ปัจจัยค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน และความล่าช้าของการซ่อมเครื่องยนต์ของทางผู้ผลิต

เมื่อพิจารณา การขาดทุนของการบินไทยเป็นกับดักวงจรอุบาทว์ คุณภาพของผลิตภัณฑ์บนเครื่องรุ่นเก่าที่เป็นรอง เมื่อเทียบกับคู่แข่ง -> ทำให้เกิดปัญหาด้านการบริการไม่ consistency ลูกค้าไม่พึงพอใจ-> ส่งผลถึงผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้า
คำถาม : Digital Marketing ทำอะไรบ้าง
คำตอบ : ในส่วนของ Mobile Application สามารถเพิ่มรายได้ โดยการนำเสนอสิทธิพิเศษ สิทธิประโยชน์ ให้กับผู้โดยสารของการบินไทยมากขึ้น โดยการเสนอการขายผลิตภัณฑ์เสริม (Ancillary Product) อาทิ น้ำหนักสัมภาระกระเป๋า ประกันภัยการเดินทาง รถรับส่งสนามบิน รถเช่า โรงแรม เป็นต้น รวมทั้งเพิ่มภาษาต่างๆ และปรับเปลี่ยนหน้า Mobile Application ให้เข้าถึงผู้โดยสารในกลุ่มคนรุ่นใหม่มากขึ้น
คำถาม : คณะกรรมการบริษัทฯ และครอบครัวได้สิทธิ์บัตรโดยสารฟรีหรือไม่
คำตอบ : คณะกรรมการบริษัทฯ และครอบครัว ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ใดๆ ทั้งนี้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริษัทฯ และผลการประชุมจากคณะกรรมการนโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ ในปี 2557 ให้ยกเลิกสิทธิประโยชน์ในรูปแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการของรัฐวิสาหกิจและสิทธิประโยชน์พิเศษต่างๆ ของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
คำถาม : คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเงินเดือนหรือไม่ และได้เบี้ยประชุมอย่างไร เท่าไหร่
คำตอบ : เป็นไปตาม มติ ครม. วันที่ 2 กรกฏาคม 2556 เรื่องอัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ และมติของผู้ถือหุ้น บริษัท การบินไทย จำกัด